Δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 5319/27.11.2018 Τεύχος Β').

Ο πρώτος Κανονισμός του Κέντρου δημοσιεύτηκε το 2020 (ΦΕΚ 2351/16.06.2020 Τεύχος B’).

Ο νέος Κανονισμός του Κέντρου, εναρμονισμένος με τις απαιτήσεις του Ν4957/2022 δημοσιεύτηκε το 2023 (ΦΕΚ 6329/6.11.2023 Τεύχος Β')

 

 

Τελευταία Νέα