Προϋποθέσεις

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών μπορούν να είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και γενικότερα πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Προϋπόθεση για να εξετάσει το συμβούλιο την αίτηση εκπαιδευτή, όταν δεν πρόκειται για μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού Πανεπιστημίου, είναι συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίου όπου θα προτείνεται ο υποψήφιος για τα αντικείμενα που έχει επιλέξει:

  • Εάν τον προτείνει επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΚ τότε αρκεί μία συστατική επιστολή
  • Αλλιώς χρειάζονται δύο συστατικές επιστολές

Διαδικασία Ένταξης

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά στο email του Κέντρου. Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (σε ώρες), πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω πρότυπο:
  2. Το προσωπικό του Κέντρου ελέγχει την αίτηση ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Στη συνέχεια, αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης), είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις της αίτησης ώστε να συμπληρωθεί για να αποσταλεί το αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής.
  3. Το Συμβούλιο του Κέντρου σε επόμενη συνεδρίασή του, και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, αποφασίζει εάν θα εντάξει τον υποψήφιο στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου
  4. Η Γραμματεία του Κέντρου κοινοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  5. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου

Διευκρίνηση: Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.

Τελευταία Νέα