Σκοπός του Κέντρου

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως βασική αποστολή την παραγωγή και την διάδοση γνώσης σε τεχνολογικούς τομείς υψίστης σημασίας για την εθνική και διεθνή οικονομία, με εφαρμογές στην κοινωνία των πολιτών. Το πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για την διοργάνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διέπεται από ευθύνη στο κοινωνικό σύνολο και στις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και της αριστείας, αλλά στηρίζεται και στην προσήλωση και στα οφέλη της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Τα προσφερόμενα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας και οικονομίας, όπως απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, επαγγελματίες (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.ά.), ανέργους κ.λπ. Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα έχουν κυρίως επαγγελματικό (εφαρμοσμένο) προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται σε γνώσεις και δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, και θα παρέχουν γενικότερες γνώσεις που αναβαθμίζουν το μορφωτικό επίπεδο και συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των πολιτών. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει ως σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, με άξονες: 

 • Την κατάρτιση και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νευραλγικούς τομείς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Την τόνωση του χώρου εργασίας μέσω της δημιουργίας καινοτόμων κατευθύνσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων
 • Την προαγωγή καινοτομίας με προστιθέμενη αξία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον
 • Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων, κ.λπ. που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Τη διεθνοποίηση και ανάδειξη του Πολυτεχνείου Κρήτης στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσω υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων
 • Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και γενικότερα διά βίου μάθηση
 • Την εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση και κατάρτιση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες
 • Το άνοιγμα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης, μέσω υλοποίησης εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στο διεθνή χώρο
 • Τη συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης στην προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση
 • Τη συνεργασία με αντίστοιχα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ άλλων πανεπιστημίων, καθώς και λοιπούς επιμορφωτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς για την από κοινού προώθηση των στόχων του

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής. Μπορεί επίσης να συνάπτει συνεργασίες με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και Κρατικούς φορείς με στόχο την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα μαθήματα που υποστηρίζονται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνανται να οργανώνονται από άλλους φορείς, ως ανωτέρω, μετά από σύναψη σχετικής συμφωνίας και με αποφάσεις  των αρμοδίων οργάνων που αφορούν στις ισχύουσες διατάξεις και στον Κανονισμό του Κέντρου.
 

 

Τελευταία Νέα