Γενικό Πλαίσιο της Λειτουργίας του Κέντρου

  • Λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 112-123 του ν. 4957/2022, τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
  • Αποτελεί το φορέα διά του οποίου το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (μη τυπική μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση)
  • Απονέμει πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης [άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (Α' 163)]
  • Ελέγχεται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα όργανα εσωτερικού ελέγχου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-Π.Κ., το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους φορείς χρηματοδότησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία εκτελεί
  • Υπόκειται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρου 48 ν. 4485/2017
     

 

Τελευταία Νέα