Όργανα Διοίκησης του Κέντρου

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί αυτοτελή μονάδα του Ιδρύματος υπό την εποπτεία της Συγκλήτου.

Με την Πράξη Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πολυτεχνείου Κρήτης της Συγκλήτου του ΠΚ (2818/7-3-2023), όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας,
Αν. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος 

Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από :

 • Τον Πρόεδρο Φώτιο Κανέλλο, Αν. Καθηγητή, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας
 • Έναν Εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης:
  1. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Γεώργιο Σταυρουλάκη
  2. Γκαμαλέτσος Πλάτων, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  3. Καρυστινός Γεώργιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Διονύσιο Χριστόπουλο
  4. Κολοκοτσά Διονυσία, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με αναπληρωτή τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο
  5. Ουγγρίνης-Κωνσταντίνος Αλκέτας, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αναπληρωτή τον Αναπλ. Καθηγητή Τσάρα Γιάννη-Νίκο
 • Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου​​,
  Δρ Νικόλαο Σπανουδάκη, μέλος ΕΔΙΠ, Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

 

Προηγούμενα Όργανα Διοίκησης του Κέντρου

14 Ιουνίου 2022 - 6 Μαρτίου 2023

Με την Πράξη Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πολυτεχνείου Κρήτης της Συγκλήτου του ΠΚ (4096/14-6-2022), όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τα παρακάτω:

 • Τον Πρόεδρο
  Από 25.1.2023 (ΦΕΚ 326/25.1.2023 Β') Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας, Αν. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος 
  Από 5.1.2023 έως 24.1.2023 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 2/5.1.2023) Πρύτανης, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
  Από 14.6.2022 έως 4.1.2023 Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής, Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος 
 • Έναν Εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης:
  1. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Γεώργιο Σταυρουλάκη
  2. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρωτή τον Επίκουρο Καθηγητή Πλάτωνα Γκαμαλέτσο
  3. Καρυστινός Γεώργιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Διονύσιο Χριστόπουλο, Αναπληρωτή Κοσμήτορα
  4. Κολοκοτσά Διονυσία, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με αναπληρωτή τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο
  5. Ουγγρίνης-Κωνσταντίνος Αλκέτας, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αναπληρωτή τον Αναπλ. Καθηγητή Τσάρα Γιάννη-Νίκο
 • Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου​​,
  Δρ Νικόλαος Σπανουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ, Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

4 Νοεμβρίου 2021 - 13 Ιουνίου 2022

Με την Πράξη Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πολυτεχνείου Κρήτης της Συγκλήτου του ΠΚ (963/4-11-2021), όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τα παρακάτω:

 • Τον Πρόεδρο Καλλίθρακα-Κόντο Νικόλαο, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αναπληρωτή τον Αντιπρύτανη Μιχαήλ Ζερβάκη
 • Έναν Εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης:
  1. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Γεώργιο Σταυρουλάκη
  2. Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρωτή τον Επίκουρο Καθηγητή Πλάτωνα Γκαμαλέτσο
  3. Καρυστινός Γεώργιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αναπληρωτή τον Καθηγητή Διονύσιο Χριστόπουλο
  4. Κολοκοτσά Διονυσία, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με αναπληρωτή τον Καθηγητή Θεοχάρη Τσούτσο
  5. Ουγγρίνης-Κωνσταντίνος Αλκέτας, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αναπληρωτή τον Αναπλ. Καθηγητή Τσάρα Γιάννη-Νίκο
 • Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου​​,
  Δρ Νικόλαος Σπανουδάκης, μέλος ΕΔΙΠ, Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

10 Απρίλιου 2019 - 3 Νοεμβρίου 2021

Με την Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πολυτεχνείου Κρήτης της Συγκλήτου του ΠΚ (495/10-4-2019), όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τα παρακάτω:

 

Τελευταία Νέα