Επιστημονικός Υπεύθυνος

Πρόταση για πρόγραμμα στο Κέντρο υποβάλλει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ). Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων, μετά από ειδική απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και των αφυπηρετησάντων. Επιστημονικά Υπεύθυνοι προγραμμάτων εκπαίδευσης μπορούν να είναι και μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συνέλευσης Τμήματος ή της Συγκλήτου.

Υπάρχουν δύο είδη προτάσεων:

 • Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς
 • Χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη κερδοσκοπικών φορέων

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς

Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το πλαίσιο στο οποίο υποβάλλεται, αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια. Η διαδικασία έγκρισης ακολουθεί τα εξής στάδια:

 1. Ο ΕΥ υποβάλει πρόταση προς έγκριση. Η πρόταση γίνεται ηλεκτρονικά στο email του Κέντρου και περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα πρότυπα:
 2. Η ΓΚ δίνει μοναδικό αριθμό (πρωτόκολλο) στην πρόταση
 3. Το προσωπικό του Κέντρου ελέγχει την πληρότητα της πρότασης και μπορεί να ζητά διευκρινήσεις ή/και την επανυποβολή κάποιων εγγράφων από τον ΕΥ
 4. Η πρόταση αξιολογείται από το Συμβούλιο του Κέντρου το οποίο τεκμηριωμένα εγκρίνει ή απορρίπτει τη πρόταση ή ζητά τροποποιήσεις και την επανυποβολή κάποιων εγγράφων από τον ΕΥ
 5. Εάν το Συμβούλιο του Κέντρου εγκρίνει την πρόταση, τότε αυτή προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο με τη σειρά του την εγκρίνει ή την απορρίπτει
 6. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση, τότε ενημερώνεται ο ΕΥ και ο Ε.Λ.Κ.Ε.  Π.Κ. για την δημιουργία του προγράμματος.
 7. Ο ΕΥ υποβάλει λεπτομερή φάκελο του εκπαιδευτικού προγράμματος, φάκελο δράσης, προς το Κέντρο, βάσει του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησής του.
 8. Ο Διευθυντής του Κέντρου ελέγχει τους φακέλους του προγράμματος και είτε ζήτα τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις είτε τους εγκρίνει

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη κερδοσκοπικών φορέων

Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες και συμπράξεις για την υλοποίηση προγραμμάτων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή αναγνωρισμένα ερευνητικά και πολιτιστικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Επίσης, μπορεί να συνεργάζεται με παραγωγικούς, επαγγελματικούς ή/και επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα εφόσον το σχετικό σχέδιο συμφωνητικού εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου με κριτήρια την αποστολή και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα σχέδια των προγραμματικών συμφωνιών-συμπράξεων ή συνεργασιών κατατίθενται στο Συμβούλιο του Κέντρου και περιλαμβάνουν τους τομείς και τον τρόπο συνεργασίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διανοητική ιδιοκτησία του Ιδρύματος και να προκύπτει ότι η σχετική συμφωνία είναι επ' ωφέλειά του. Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια διαβιβάζονται προς την Επιτροπή Ερευνών ή/και τη Σύγκλητο όπου απαιτείται. Ομοίως αντιμετωπίζονται και οι συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται σχέδιο συμφωνητικού μεταξύ του Πανεπιστημίου και των τρίτων φορέων, στο οποίο περιγράφονται τα αντικείμενα, οι ρόλοι και οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας και το οποίο εφόσον εγκριθεί προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών προς έλεγχο και υπογραφή.

Η πρόταση προς τον φορέα χρηματοδότησης αξιολογείται και εγκρίνεται, πριν από την υποβολή της, από το Συμβούλιο του Κέντρου ως προς:

 1. τη δυνατότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης,
 2. την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το Πολυτεχνείο Κρήτης πόρων,
 3. τη συμφωνία της με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς είτε για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε για τη δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.