Επιστημονικός Υπεύθυνος

Πρόταση για πρόγραμμα στο Κέντρο υποβάλλει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ).

1.     Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που προτείνεται να αναλάβει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το άρθρο 234 του ν. 4957/2022. Η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης ενός έργου/προγράμματος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του άρθρου 231 του ν. 4957/2022.

2.     Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να ορίζεται ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τον ορισμό Επιστημονικού Υπεύθυνου, σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.4957/2022, υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο ή το εν γένει επιστημονικό ή ερευνητικό του έργο ή η επιστήμη που θεραπεύει σχετίζεται με τον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο του προς έγκριση προγράμματος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προγράμματα που αφορούν σε οριζόντιες δεξιότητες.

3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 234 του ν. 4979/2022, ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται:

  α)      Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
  β)      Μέλη ΕΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης
  γ)      Μέλη ΕΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης
  δ)      Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.
  ε)      Επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171 του ν. 4957/2022.
  στ)     Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169 του ν. 4957/2022.
  ζ)     Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172 του ν. 4957/2022.
  η)     Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
  θ)     Μεταδιδάκτορες.
  ι) Εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

4.     Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ευθύνονται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων, για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεσή τους και παρακολουθούν το οικονομικό αντικείμενο του κάθε προγράμματος.

5.     Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δύναται να ορίζεται αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

6.     Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τα πρότυπα έντυπα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης και, μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση που πιστοποιεί ποιοι από τους συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν δύο είδη προτάσεων:

  • Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς
  • Χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη κερδοσκοπικών φορέων

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς

Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το πλαίσιο στο οποίο υποβάλλεται, αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια. Δείτε παρακάτω τη διαδικασία έγκρισης προγράμματος (Α) ή τη διαδικασία για την επανάληψη/τροποποίηση προγράμματος (Β). Ακολούθως κατεβάστε τα πρότυπα από την ενότητα (Γ).

Α. Διαδικασία Έγκρισης Προγράμματος

1.     Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταθέτει πρόταση υλοποίησης του προγράμματος προς το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η πρόταση περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  α)     Τον τίτλο του προγράμματος, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,

  β)     τη χρονική διάρκεια του προγράμματος και τις συνολικές ώρες επιμόρφωσης,

  γ)     τη συνοπτική περιγραφή του προγράμματος και των επιδιωκόμενων στόχων,

  δ)     το θεματικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα,

  ε)     τη διάρθρωσή του σε επιμέρους ενότητες, τον αριθμό και το αντικείμενο τους, εάν υπάρχουν,

  στ)     τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος, εάν υπάρχει,

  ζ)     τις μεθόδους υλοποίησης του προγράμματος,

  η)     τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων,

  θ)     το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος,

  ι)     τον ανώτατο αριθμό εκπαιδευομένων, εάν προτείνεται, 

  ια) τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος και των επαγγελματικών αποτελεσμάτων (μικροδιαπιστευτήρια - microcredentials) ή τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποκτούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ή κάθε επιμέρους ενότητας του προγράμματος, εάν διαρθρώνεται σε ενότητες,

  ιβ)     τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων,

  ιγ)     τους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και τους φορείς χρηματοδότησης αυτού εάν υπάρχουν,

  ιδ)     τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του προγράμματος,

  ιε)     τον αρμόδιο επικοινωνίας των συμμετεχόντων για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, την ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο και τις ώρες επικοινωνίας,

  ιστ) την αίθουσα/πλατφόρμα διεξαγωγής του προγράμματος,

  ιζ)     τον κατάλογο των διδασκόντων του προγράμματος, το σύνολο των διδακτικών ωρών του κάθε ενός και συμπληρωματικά στοιχεία (συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα) που τεκμηριώνουν την ανάθεση της διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου, καθώς και βεβαίωση ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 120 παρ. 1 του ν. 4957/2022 ή/και τους όρους του Μητρώου Εκπαιδευτών Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης

  ιη)     μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προγράμματος.

Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να εντάξει πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης.

  • Ειδικά για τις προτάσεις που απευθύνονται σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΔΥΠΑ πρέπει να υποβάλλεται και το εκπαιδευτικό υλικό. 

2.     Το Συμβούλιο του Κέντρου εγκρίνει τα έργα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για την απόφασή του αυτή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: (α) την πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης, (β) την επιστημονική συνάφεια των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων, (γ) την εκπαιδευτική πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων, (δ) τη συμμόρφωση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και (ε) τη βιωσιμότητα και σκοπιμότητα του προγράμματος. Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις-διορθώσεις σε μία πρόταση, εφόσον κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται τα ως άνω κριτήρια. 

3.     Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το Συμβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ειδικούς για την οριστική διαμόρφωση της κρίσης του.

4.     Σε περίπτωση υποβολής πρότασης υλοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος που υποβάλλεται από φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (ως φορέα χρηματοδότησης) το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης ελέγχει την πρόταση ως προς:
  α)     Τη συμφωνία της με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο Πολυτεχνείο Κρήτης
  β)     Τη δυνατότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης.
  γ)     Την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το Πολυτεχνείο Κρήτης πόρων.

Β. Επαναληπτικοί Κύκλοι/Αναμορφώσεις-Τροποποιήσεις εγκεκριμένων κύκλων προγραμμάτων

1.     Σε περιπτώσεις υλοποίησης επαναληπτικών κύκλων του ίδιου προγράμματος υποβάλλεται εκ νέου στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αίτηση επανάληψης με τυχόν αλλαγές/διαφοροποιήσεις.

2.     Σε περιπτώσεις αλλαγής της ομάδας διδασκουσών/διδασκόντων υποβάλλεται αίτηση στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3.     Σε περιπτώσεις αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, η αίτηση αναμόρφωσης/τροποποίησης γίνεται απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γ. Έγγραφα

Η πρόταση γίνεται ηλεκτρονικά στο email του Κέντρου και περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα πρότυπα:

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη κερδοσκοπικών φορέων

Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες και συμπράξεις για την υλοποίηση προγραμμάτων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή αναγνωρισμένα ερευνητικά και πολιτιστικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Επίσης, μπορεί να συνεργάζεται με παραγωγικούς, επαγγελματικούς ή/και επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα εφόσον το σχετικό σχέδιο συμφωνητικού εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου με κριτήρια την αποστολή και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα σχέδια των προγραμματικών συμφωνιών-συμπράξεων ή συνεργασιών κατατίθενται στο Συμβούλιο του Κέντρου και περιλαμβάνουν τους τομείς και τον τρόπο συνεργασίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διανοητική ιδιοκτησία του Ιδρύματος και να προκύπτει ότι η σχετική συμφωνία είναι επ' ωφέλειά του. Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια διαβιβάζονται προς την Επιτροπή Ερευνών ή/και τη Σύγκλητο όπου απαιτείται. Ομοίως αντιμετωπίζονται και οι συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται σχέδιο συμφωνητικού μεταξύ του Πανεπιστημίου και των τρίτων φορέων, στο οποίο περιγράφονται τα αντικείμενα, οι ρόλοι και οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας και το οποίο εφόσον εγκριθεί προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών προς έλεγχο και υπογραφή.

Η πρόταση προς τον φορέα χρηματοδότησης αξιολογείται και εγκρίνεται, πριν από την υποβολή της, από το Συμβούλιο του Κέντρου ως προς:

  1. τη δυνατότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης,
  2. την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το Πολυτεχνείο Κρήτης πόρων,
  3. τη συμφωνία της με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς είτε για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε για τη δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Τελευταία Νέα