Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των Προγραμμάτων Κατάρτισης για τους Παρόχους Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., που έχουν ήδη ενταχθεί στα Οριστικά Μητρώα Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις 3291/81/14.6.22 και 3293/81/14.6.22 αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ενταχθεί στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α..

Η χρονική διάρκεια της πρώτης φάσης υποβολής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα διαρκέσει από 21.06.2022 έως τις 28.06.2022 και ώρα 23:59.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης καλούνται να υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr:

Τα προγράμματα κατάρτισης, αφού αξιολογηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται στη σχετική "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση Προγραμμάτων Κατάρτισης Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α.", θα ενταχθούν στο Αποθετήριο Προγραμμάτων Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και θα είναι διαθέσιμα στους ωφελούμενους- ανέργους του παρόντος έργου.

Υπενθυμίζεται ότι, η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και "πράσινων" γνώσεων και δεξιοτήτων και σε αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης και υλοποιείται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος της δράσης και της δημιουργίας των προγραμμάτων "νέας γενιάς", είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση.